آزمون های توانش

استعدادیابی ورزشی

حرکات بنیادی

سنج مهارتهای بنیادی

بررسی ساختار اسکلتی

اهداف:

موسسه توانش باهدف استعدادیابی ورزشی، تشخیص اختلالات رشد بررسی ساختارقامتی و ناهنجاری جسمانی شروع به فعالیت کرده است .

استعداد یابی و فرآیند کشف ورزشکاران مستعد

فرآیند کشف ورزشکاران مستعد در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده یکی از مهم ترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح می باشد لذا کشف افراد با استعداد و انتخاب آنها در سنین پایین سپس هدایت، کنترل و ارزیابی آنها در صعود به بالاترین سطح ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در مرکز توانش با بکارگیری تجهیزات و نفرات متخصص در این حوزه بادرنظر گرفتن فاکتورهایی از قبيل انتروپوتریک آمادگی جسمانی و روانشناختی احترام به کشف و رصد روند رشد ورزشی کودکان می کنیم.

رشد و نمو طبیعی کودکان

رشد و نمو طبیعی کودکان در هر سنی نشانه سلامت جسمانی کودک است و به همین دلیل در جوامع پیشرفته با آزمون های مختلف درصدهای رشدی کودکان به طور منظم بررسی می شود. ما در توانش در جهت سلامت هرچه بهتر کودکانمان آزمون رشد را برای خانواده ها انجام می دهیم که سلامت و درصد های رشدی کودکان به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد .

ساختارقامتی یکی از مهم ترین موضوعات در سلامت و ورزش

ساختار قامتی یکی از مهم ترین موضوعات در سلامت و ورزش است، ناهنجاری جسمانی و ساختار قامتی در ساختار اسکلتی بدن موجب بروز بیماریهای ها و جلوگیری از زندگی سالم میگردد. از کوچکترین عوارض این ناهنجاری ها می توان به کمر درد های شدید و پادرد ها در سنین بالاتر نام برد که اگر از کودکی پیگیری شود با کمترین هزینه و زمان با حرکات اصلاحی برطرف می شود.

مدیریت استعداد به صورت اجرایی

به غیر از مقوله استعدادیابی که امر مهم فراموش شده کشورمان است مدیریت استعداد قسمتی از ورزشی است که هیچ زمانی در ورزش ما به صورت اجرایی در نیامده است اما سعی ما در این است که این دو امر مهم در کنارهم اجرائی شود.

خدمات موسسه توانش

موسسه توانش باهدف استعدادیابی ورزشی، تشخیص اختلالات رشد بررسی ساختارقامتی و ناهنجاری جسمانی شروع به فعالیت کرده است .

تماس با ما